figurentheater herbestemming
2013-2016, Het Firmament

Op een zorgvuldige, transparante en verantwoordelijke manier op zoek naar een nieuwe bestemming

Vanuit zijn functie verzamelde het Firmament in het verleden een waardevolle poppencollectie, figurentheaterbibliotheek en -archieven, die werden ingezet in de eigen werking en op een originele manier werden ontsloten. Sinds de beleidsperiode 2012-2016 is de werking van Het Firmament echter grondig veranderd. Dankzij de 'voorbeeldige' werking rond het erfgoed van figurentheater in het verleden, werd Het Firmament gevraagd dezelfde principes toe te passen op het volledige veld van de podiumkunsten (theater en dans), inclusief het erfgoed van figurentheater.

 

Onderzoeken mogelijke pistes en relevante partners

In zijn vernieuwde werking kan Het Firmament de figurentheatercollectie niet meer de zorg en aandacht geven die het verdient. Het beheren van archieven en collecties is bovendien geen taak van een expertisecentrum erkend in het kader van het Cultureel-Erfgoeddecreet, maar wel van musea en archiefinstellingen in het erfgoedveld.  Het is aan hen om archieven en collecties te verzamelen, te beheren, te onderzoeken en toegankelijk te maken voor het publiek. Daarom werd beslist dat Het Firmament de mogelijke pistes zal onderzoeken en met relevante partners rond de tafel gaat zitten om tot de beste oplossing te komen voor een herbestemming van de volledige collectie van Het Firmament. Daarbij zal steeds rekening gehouden worden met de context en samenhang van de verschillende deelcollecties. 


Stappenplan

Het Firmament doorloopt dit herbestemmingstraject op een zorgvuldige, transparante en verantwoordelijke manier. Na een vooronderzoek in 2013-2014 werd een concreet stappenplan opgemaakt dat nauwgezet wordt opgevolgd. De grote lijnen van dit stappenplan zijn:  

  1. Uitklaren van eigendomsrechten
  2. Registratie van poppen en –boekencollectie op objectniveau en het opmaken van overdrachtslijsten van de deelarchieven
  3. Waarderings- en selectietraject van Mechelse poppencollectie
  4. In kaart brengen van wensen en noden van de stakeholders
  5. Mogelijke (erfgoed)bewaarplaatsen contacteren
  6. Volgens afspraken met (erfgoed)bewaarplaatsen de overdracht van collecties voorbereiden
  7. Ondertekenen van overeenkomsten, overdrachten afronden
  8. Kennisdeling met de erfgoed- én kunstensector

Verschillende van deze stappen werden afgerond of zijn lopende. Het Firmament gaat nu concrete gesprekken aan met potentiële herbestemmingspartners.