viaa digitalisering bevraging audiovisueel materiaal

Momenteel zijn 49 content partners uit de podiumkunstensector actief in digitaliseringsprojecten met VIAA. Deze partnerschappen vloeiden uit een grootschalige inventarisatie van audiovisuele collecties in de podiumkunstensector door Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw in 2015. Deze campagne richtte zich op analoge media (geordend naar kwetsbaarheid). Al die podiumkunstenorganisaties bezitten echter ook digitaal geboren materiaal of materiaal dat reeds gedigitaliseerd is. Omdat VIAA eveneens reeds gedigitaliseerd en digitaal geboren materiaal archiveert, wilden ze een beter zicht krijgen op de digitale collecties bij hun content partners uit de podiumkunstensector. Met dat doel voor ogen organiseerden ze een bevraging. Uit de resultaten blijkt dat de interesse in VIAA’s dienstverlening op het vlak van digitale archivering groot is.

Eind 2017 stuurde VIAA een bevraging uit naar zijn content partners uit de podiumkunstensector om te polsen in hoeverre ze ook voor de archivering van dat digitale materiaal beroep zouden willen doen op VIAA. Dertig organisaties vulden de bevraging in en bijna allemaal beschikken ze over digitale video-, audio- en fotobestanden. Enkele vaststellingen:

  • Vijfentwintig organisaties toonden interesse in opname in het digitaal archief van VIAA. Voor tien van de vijfentwintig moet dat dringend aangepakt worden.
  • De grootte van de collecties fluctueert van 2GB tot 26TB. Dat moet gedetailleerder in kaart worden gebracht eens de collecties opgenomen worden bij VIAA.
  • Een inventaris van alle digitale bestanden ontbreekt bij bijna alle organisaties.
  • Een vijfde van de organisaties heeft metadata ter beschikking, al dan niet in een gestructureerd formaat.
  • In sommige gevallen worden digitale bestanden opgeslagen bij een externe partij. Rechtstreeks met hen samenwerken kan, in samenspraak met de betrokken content partners, interessant zijn.
  • Vijftien organisaties denken de bestanden te kunnen aanleveren via SFTP, een internetprotocol dat een beveiligde bestandsoverdracht tussen verschillende computers mogelijk maakt.
  • De overige tien organisaties weten nog niet hoe ze hun bestanden kunnen aanleveren of willen graag een harde schijf binnenbrengen.

Dankzij de bevraging krijgt VIAA een globaal overzicht van de nood aan dienstverlening m.b.t. digitale archivering, de grootte van de collecties, de aanwezige metadata en de technische capaciteiten binnen de organisaties. Zo kunnen ze de trajecten beter voorbereiden en een planning opmaken voor de intake van digitale collecties voor alle content partners. Zodra de opname in het digitaal archief wordt opgestart voor een podiumkunstenorganisatie, zullen de verschillende aspecten meer in detail worden onderzocht.

Bron: VIAA